Sim Năm Sinh 2014

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0911.13.08.14
Vinaphone
1180000
0889.01.10.14
Vinaphone
910000
0947.27.09.14
Vinaphone
1100000
0888.55.2014
Vinaphone
2600000
0777.14.1114
Mobifone
2280000
0888.09.05.14
Vinaphone
840000
0945.30.07.14
Vinaphone
1100000
0888.34.2014
Vinaphone
2280000
070.73.11114
Mobifone
2130000
0888.49.2014
Vinaphone
2280000
0357.21.12.14
Viettel
980000
0857.31.03.14
Vinaphone
770000
0777.10.12.14
Mobifone
4500000
0889.02.10.14
Vinaphone
910000
0888.28.05.14
Vinaphone
840000
0888.78.2014
Vinaphone
2600000
0969.13.2014
Viettel
2800000
0846.28.09.14
Vinaphone
770000
0827.22.02.14
Vinaphone
770000
0824.53.2014
Vinaphone
1180000
0848.25.08.14
Vinaphone
840000
0813.27.05.14
Vinaphone
770000
0858.10.10.14
Vinaphone
980000
0813.24.06.14
Vinaphone
770000
0945.09.11.14
Vinaphone
1250000
0858.06.10.14
Vinaphone
910000
0914.30.08.14
Vinaphone
1100000
0889.04.02.14
Vinaphone
910000
0937.10.02.14
Mobifone
910000
0908.29.06.14
Mobifone
1100000
0937.26.05.14
Mobifone
880000
0937.12.04.14
Mobifone
910000
0933.21.09.14
Mobifone
770000
0931.27.12.14
Mobifone
910000
0933.15.08.14
Mobifone
880000
0786.38.2014
Mobifone
1290000
0908.03.08.14
Mobifone
1100000
0933.29.09.14
Mobifone
880000
0933.17.01.14
Mobifone
880000
0792.67.2014
Mobifone
1290000
0937.26.04.14
Mobifone
880000
0933.12.08.14
Mobifone
840000
0797.58.2014
Mobifone
1290000
0908.10.08.14
Mobifone
980000
0937.06.02.14
Mobifone
1020000
09.08.09.09.14
Mobifone
3000000
0937.18.09.14
Mobifone
950000
0901.29.07.14
Mobifone
980000
0933.01.09.14
Mobifone
770000
0792.75.2014
Mobifone
1290000
0937.27.10.14
Mobifone
910000
0901.23.04.14
Mobifone
950000
0931.27.07.14
Mobifone
910000
0933.02.08.14
Mobifone
880000
0908.15.01.14
Mobifone
980000
0933.28.02.14
Mobifone
770000
0937.25.01.14
Mobifone
880000
0937.26.02.14
Mobifone
880000
0798.15.2014
Mobifone
1290000
0937.15.05.14
Mobifone
880000
0937.20.04.14
Mobifone
880000
0786.00.2014
Mobifone
1290000
0798.72.2014
Mobifone
1290000
0896.87.2014
Mobifone
1290000
0931.20.10.14
Mobifone
880000
07860.11114
Mobifone
1290000
0908.18.07.14
Mobifone
910000
0797.88.2014
Mobifone
1290000
0931.25.04.14
Mobifone
910000
0784.76.2014
Mobifone
1290000
0937.23.01.14
Mobifone
880000
0908.06.05.14
Mobifone
980000
0933.23.02.14
Mobifone
1100000
0937.28.09.14
Mobifone
910000
0794.71.2014
Mobifone
1020000
0931.21.03.14
Mobifone
770000
0899.76.2014
Mobifone
880000
0792.18.2014
Mobifone
1290000
0908.21.08.14
Mobifone
1020000
0797.45.2014
Mobifone
1290000
0933.04.06.14
Mobifone
950000
0937.45.2014
Mobifone
1020000
0937.09.10.14
Mobifone
950000
0933.12.04.14
Mobifone
880000
0908.29.03.14
Mobifone
1020000
0937.01.08.14
Mobifone
880000
0937.01.07.14
Mobifone
770000
0933.17.05.14
Mobifone
910000
0908.23.08.14
Mobifone
1180000
0933.06.02.14
Mobifone
880000
0937.03.08.14
Mobifone
880000
0933.27.02.14
Mobifone
1100000
0933.29.07.14
Mobifone
910000
0937.22.12.14
Mobifone
880000
0908.05.08.14
Mobifone
910000
0933.19.03.14
Mobifone
880000
0797.07.2014
Mobifone
1020000
0908.07.02.14
Mobifone
950000
0937.0202.14
Mobifone
1290000
0937.11.09.14
Mobifone
910000
0785.52.2014
Mobifone
1290000
0899.97.2014
Mobifone
1560000
0937.07.03.14
Mobifone
1100000
0901.26.09.14
Mobifone
1180000
0931.26.04.14
Mobifone
910000
0931.23.09.14
Mobifone
910000
0908.12.01.14
Mobifone
880000
0792.14.2014
Mobifone
1290000
0798.75.2014
Mobifone
1290000
0908.07.05.14
Mobifone
770000
0908.51.2014
Mobifone
1560000
0901.26.07.14
Mobifone
880000
0933.03.05.14
Mobifone
910000
0937.30.2014
Mobifone
840000
0937.24.06.14
Mobifone
770000
0908.20.08.14
Mobifone
950000
0937.08.05.14
Mobifone
950000
0931.29.07.14
Mobifone
910000
0901.29.05.14
Mobifone
980000
0908.20.07.14
Mobifone
880000
0798.46.2014
Mobifone
1290000
07850.11114
Mobifone
1640000
0933.04.02.14
Mobifone
1100000
0933.15.11.14
Mobifone
1140000
0937.17.09.14
Mobifone
1100000
0931.21.08.14
Mobifone
770000
0908.23.06.14
Mobifone
910000
0933.11.06.14
Mobifone
880000
0908.05.03.14
Mobifone
1100000
0937.23.08.14
Mobifone
1100000
0933.27.10.14
Mobifone
1100000
0937.70.2014
Mobifone
980000
0937.06.08.14
Mobifone
910000
0908.13.02.14
Mobifone
950000
0934.14.07.14
Mobifone
910000
09.08.07.11.14
Mobifone
1330000
07973.11114
Mobifone
1020000
0933.25.08.14
Mobifone
950000
0937.17.06.14
Mobifone
1100000
0937.21.10.14
Mobifone
910000
0908.27.07.14
Mobifone
1100000
0908.29.09.14
Mobifone
1020000
0931.20.02.14
Mobifone
880000
0937.22.09.14
Mobifone
950000
0786.36.2014
Mobifone
1290000
0931.22.2014
Mobifone
1940000
0908.27.08.14
Mobifone
980000
0908.21.2014
Mobifone
1560000
0785.97.2014
Mobifone
1290000
0933.25.07.14
Mobifone
1020000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới
Liên kết hữu ích